اندیشه 47

از هیچ جایی نمیایم، به هیچ جایی نمیروم، در هیچ جایی نیستم که ارزش بودن داشته باشد.

بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست