اندیشه 47

از هیچ جایی نمیایم، به هیچ جایی نمیروم، در هیچ جایی نیستم که ارزش بودن داشته باشد.

بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست
قفس
1 پست
نفس
1 پست
رنج
1 پست
اندشه
2 پست
فرهاد
1 پست
کوهستان
1 پست
اندیشه_47
4 پست
دانشجو
1 پست
پاییز
2 پست
کپی
1 پست
نشانه
1 پست
سایه
1 پست
غروب
1 پست